دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

S3C

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

S3B

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

S3A

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

S2B

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

S1A

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

M5E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

M4A

مدت: 19 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

M4D

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

M3D

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

M3C

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

M3A

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

M2E

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

M2D

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

M2C

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

M2B

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

M2A

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

M1D

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

M1C

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

CH1

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

CH2

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

CH3

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

CH4

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

UI5

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

UI1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

PI4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

PI2

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

E3

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

B3

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

B2

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

B1

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

TA5

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

TI5

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

TA4

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

TA3

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

TA1

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

TUI3

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

TUI2

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

TUI1

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

TI4

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

TI3

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

TI1

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

TPI5

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

TPI2

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

TPI1

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

TE4

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

TE1

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

TS3

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام
کیش 19