دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

S3D

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

S3E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

S3C

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

S3B

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

S3A

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

S2B

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

S1A

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام
کیش 19