ویدئو ها

ویدئوی آماده شده توسط زبان آموز عزیز هلن حسینی

نمونه ای از فعالیت های زبان آموزان 3

نمونه ای از فعالیت های زبان آموزان 2

نمونه ای از فعالیت های زبان آموزان 1

کیش 19