قوانین و مقررات

توصیه می شود قبل از ثبت نام قوانین و مقررات را بدقت مطالعه بفرمایید

 1. رعايت مقررات موسسه در مورد وضع ظاهري و پوشيدن لباسهاي متعارف و رعايت شئونات اسلامي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
 2. چنانچه غيبت زبان آموز در هر ترم بيش از سه جلسه آموزشي باشد زبان آموز در دوره مذكور بنا به صلاحديد مدرس و با تاييد مسئول مركز مردود شناخته مي شود
 3. حضور زبان آموز راس ساعت مقرر در كلاس الزامي بوده و زبان آموزاني كه با تاخیر وارد كلاس شوند باید برگه تاخیر به کلاس را دریافت نمایند.
 4. در صورتيكه زبان آموز مرتكب بي نظمي و استفاده از کلمات نامناسب در مركز آموزشي و كلاس شود با معرفي مدرس مربوطه و با صلاحديد مسئول مركز از ادامه تحصيل محروم مي شود
 5. چنانچه زبان آموز به هر دليل ( غيبت بيش از حد مجاز ، موارد انضباطي و ... ) داشته باشد از ادامه تحصيل محروم مي گردد و شهريه پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد
 6. در صورت عدم حضور زبان آموز در جلسه پاياني دوره ثبت نامي ، طبق بند 2 با ايشان رفتار خواهد شد
 7. تعيين مدرس براي هر كلاس ، ادغام كلاسهاي مشابه ، محل برگزاي كلاسها و انتقال زبان آموز به ديگر كلاسها به عهده موسسه بوده و زبان آموز مجاز به دخالت در امور اجرائي نيست
 8. موسسه مسئولیتی در قبال ماندن زبان آموز پس از پایان ساعت کلاس نداشته و اولیاء موظفند پس از پایان کلاس نسبت به بردن زبان آموز از موسسه اقدام نمایند.
 1. زبان آموز باید در مهلت اعلام شده توسط موسسه نسبت به ثبت نام و واریز شهریه اقدام نماید . 
 2. در صورتیکه زبان آموز در مهلت مقرر موفق به ثبت نام نشود ورود به کلاس ترم جدید با تاخیر توام خواهد بود.
 1. در صورتيکه زبان آموز به هردليل تا 48 ساعت قبل از شروع دوره اعلام انصراف نمايد 10%  از شهريه كسر و مابقي به وي مسترد  مي گردد
 2. در صورتيكه زبان آموز به هر دليل تا 24 ساعت قبل از شروع دوره اعلام انصراف نمايد 50%  از شهريه كسر و مابقي به وي مسترد خواهد شد
 3. نظر به اينكه پس از ثبت نام زبان آموز فرصت از ديگران سلب مي شود و ظرفيت هر كلاس بصورت محدود تشكيل مي شود با آغاز دوره ( 23 ساعت قبل از شروع ترم تا پايان دوره ) شهريه پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد

حداقل نمره قبولی در کلاس های آموزشی شصت و پنج می باشد. زبان آموزان نتیجه ارزیابی خود را به صورت A+  (95 الی 100)، A (85 الی 94)، B+ (75 الی 84)، B (65 الی 75) و C (0 الی 64) مشاهده می نمایند.

کیش 19